DomEFEKT :: Upravljanje večstanovanjskih stavb
DomEFEKT :: Upravljanje večstanovanjskih stavb 2021-07-20T13:35:12+00:00

Predstavitev

Začetki delovanja družbe Dom efekt d.o.o. segajo v maj 1992. Takrat smo prevzeli v upravljanje prve večstanovanjske stavbe. Skozi naslednja leta se je obseg poslovanja večal tako, da imamo danes v upravljanju 33 objektov. Sedež imamo na Obirski ulici 1a v Ljubljani.

V vseh teh letih smo si nabrali veliko izkušenj pri opravljanju tega dela in uspešnost se kaže nenazadnje tudi v urejenosti stavb, ki jih upravljamo ter zadovoljstvu naših strank. V dejavnosti kot je upravljanje večstanovanjskih stavb, pa je nujno potrebno, da mora biti interes za izboljšave predvsem na strani lastnikov, ki so tudi plačniki vseh izvedenih del, upravnik pa pri tem sodeluje z organizacijo in izkušnjami, kako želene izboljšave izvesti. Prav zaradi navedenega se trudimo, da bi bilo sodelovanje z nadzornimi odbori posameznih stavb kar se da ustvarjalno in uspešno.

Cilj delovanja naše družbe je tudi preglednost poslovanja objektov, ki jih imamo v upravljanju, saj je to predpogoj za zadovoljne uporabnike naših storitev.

V Dom efektu smo se odločili, da svojo dejavnost opravljamo večinoma na območju Šiške, ker smo prepričani, da lahko svoje delo najbolje opravimo, če smo v bližini stavb za katere delamo.

Upravljanje večstanovanjskih stavb predstavljajo naslednje storitve:

I. ORGANIZACIJSKE IN ADMINISTRATIVNE STORITVE: vodenje evidence lastnikov in najemnikov, vodenje evidence nepremičnin pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij koordiniranje in spremljanje sprejetih odločitev lastnikov,…

II. PRAVNE STORITVE: zastopanje, zbiranje podatkov, vlaganje izvršilnih predlogov in tožb, dajanje informacij o poteku postopkov

III. FINANČNO RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE: izračun obveznosti, obremenitev lastnika s stroški, opominjanje izdelava obračuna obveznosti, izdelava letnega obračuna stroška upravljanja, razdelitev med etažne lastnike, poročila in informiranje lastnikov vodenje sredstev rezervnega sklada

IV. TEHNIČNO PLANSKE IN PROGRAMSKE STORITVE: priprava načrta vzdrževanja večstanovanjske stavbe, terminski plan izvedbe tega načrta, organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, priprava in sklepanje pogodb za vzdrževanje, razreševanje škodnih primerov z zavarovalnico,letno poročilo etažnim lastnikom o upravljanju večstanovanjske stavbe

Naša lokacija

Dom efekt d.o.o.
Obirska ulica 1a,
DŠ: 91767288
matična št.: 5543908

telefon: 01 5059 410

Uradne ure


   Ponedeljek od 8:00 do 11:00
   Sreda: od 12:00 do 15:00
   Četrtek od 8:00 do 11:00

Zakonodaja