Upravljanje večstanovanjskih stavb predstavljajo naslednje storitve:

I. ORGANIZACIJSKE IN ADMINISTRATIVNE STORITVE: vodenje evidence lastnikov in najemnikov, vodenje evidence nepremičnin pomoč pri urejanju medsebojnih razmerij koordiniranje in spremljanje sprejetih odločitev lastnikov,…

II. PRAVNE STORITVE: zastopanje, zbiranje podatkov, vlaganje izvršilnih predlogov in tožb, dajanje informacij o poteku postopkov

III. FINANČNO RAČUNOVODSKE IN KNJIGOVODSKE STORITVE: izračun obveznosti, obremenitev lastnika s stroški, opominjanje izdelava obračuna obveznosti, izdelava letnega obračuna stroška upravljanja, razdelitev med etažne lastnike, poročila in informiranje lastnikov vodenje sredstev rezervnega sklada

IV. TEHNIČNO PLANSKE IN PROGRAMSKE STORITVE: priprava načrta vzdrževanja večstanovanjske stavbe, terminski plan izvedbe tega načrta, organizacija nujnih intervencijskih vzdrževalnih del, priprava in sklepanje pogodb za vzdrževanje, razreševanje škodnih primerov z zavarovalnico,letno poročilo etažnim lastnikom o upravljanju večstanovanjske stavbe

kdo smo | kje smo | uradne ure | kontakt | zakonodaja | site map
© 2007 DomEfekt d.o.o, Obirska ulica 1a, DŠ: 91767288, matična št.: 5543908
vse pravice pridržane